Los Titanes

Asteria, Astreo, atlas, Clímeno, Coeus, Crius, Cronus, Dione, Eos, Epimeteo, Eurybia, Eurynome, Hiperión, Jápeto, Lelantos, Menoetius, Metis, Mnemosyne, Océano, Ofio, Pallas, Perses, Febe, Prometeo, Ñandú, Selene, Estigia, Tetis, Thea, Themis